top of page

Support Group

Public·13 members
Ilyass Camera
Ilyass Camera

Download Nədir və Niyə Lazımdır? - İnternetdən Faylların Yüklənməsi


Download nə deməkdir?
Download, ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunarkən "yükləmək" mənasını verir. Bu söz, internetdən kompüterinizə, telefonunuza və ya başqa bir cihaza faylların köçürülməsi prosesini ifadə edir. Download etmək, internetdən istifadə etmənin əsas funksiyalarından biridir, çünki bu saydə siz musiqi, video, oyun, proqram, sənəd və digər fayllara asanlıqla sahib ola bilirsiniz.


Download növləri
Download etmək üçün müxtlif yollar vardır. Bu yolların hər birinin öz xüsusiyyətləri, üstünlükləri və çatışmazlıqları var. Aşağıda Ən mühüm download növlərindan bəhs edirik:
download nə deməkdirDirekt download
Direkt download, internetdən faylları birbaşa veb saytlardan yüklmeyiniz demkdir. Bu üsulda siz bir linki tıklayırsınız və yüklmeyiniz başlayır. Bu üsulun üstünlüyü sadeliyi və süratidir. Çatışmazlığı isə faylların hücmranlığına bağlı olmasıdır. Yani, eyni anda çox insan eyni faylı yüklmeyi cehd edirsә, yüklmeyiniz yavaşlaya bilәr.


İnternet Download Manager
İnternet Download Manager (IDM), direkt download etmәk üçün istifadә edilәn populyar bir proqramdır. Bu proqram, yüklmeyinizin sürәtini artırmaq, davam etdirmәk vә idarә etmәk imkanı verir. IDM ilә siz hәr hansı bir veb saytdan istәnilәn faylı asanlıqla yüklәyә bilersiniz.


Torrent download
 • Torrent download, internetdәn faylları P2P (peer-to-peer) şәbәkәsi vasitәsilә yüklmeyiniz demkdir. Bu üsulda siz bir torrent faylını açırsınız vә bu fayl sizin kompüterinizin torrent proqramı ilә digәr istifadәçilәrlә Əlaqә qurmasını tәmin edir. Siz digәr istifadәçilәrdәn faylın hissәlәrini Download etmǝk, faylları kompüterinizdǝ saxlayaraq onlara internet olmadan da baxa bilǝcǝyiniz bir imkan yaradır. • Download etmǝk, faylları özünüzə uyğun formatda vǝ keyfiyyətdə yüklǝyǝ bilǝcǝyiniz bir seçim verir. • Download etmǝk, faylları digǝr cihazlara vǝ ya istifadǝçilǝrə asanlıqla köçürmǝyinizə vǝ ya paylaşmağınıza imkan verir.ZƏrƏrlƏri
 • Download etmǝk, internetdƏn yüklƏdiyiniz faylların tƏhlükƏsiz vƏ qanuni olmadığını bilmƏdiyiniz bir riskdir. Yani, siz yüklƏdiyiniz fayllarda virus, malware, spyware vƏ ya digƏr ziyankar proqramlar olub olmadığını vƏ ya bu faylları yüklƏməyin qanun pozuntusu olub olmadığını təsdiqləyə bilmirsiniz. • Download etmǝk, internetdƏn yüklƏdiyiniz faylların kompüterinizdƏ çox yer tutmasına sƏbƏb ola bilir. Yani, siz yüklƏdiyiniz faylları düzgün idarə etməz vƏ ya silməzsinizsә, kompüterinizin yaddaşı dolacaq vә performansı azalacaq. • Download etmәk, internetdәn yüklәdiyiniz faylların sizin internet sürәtinizi vә trafik hәcminizi tükәtmәsinә sәbәb ola bilir. Yani, siz yüklәdiyiniz faylların hәcmi vә sayı artarsa, internetiniz daha yavaşlayacaq vә daha çox ödәyәcәksiniz.Xülasə
Bu mәqalәdә download nә demәkdir, download növlәri, download üçün proqramlar, download üçün mәnbәlәr, download etmәnin faydaları vә zәrәrlәri haqqında mәlumat verildi. Download etmәk, internetdәn istifadә etmәnin үsas funksiyalarından biri olsa da, bunu etmәzdәn үvvәl faylın keyfiyyətini, tүhlükүsizliyini vү qanuniyyatını yoxlamaq lazımdır. Hүm ayrıca, download etmүk üçün istifadү edilүn proqramların vү xidmүtlүrin dүzgün seçilmүsi vү idarү edilmүsi vacibdir.


FAQ
 • Download nЬ demЬkdir?Download, internetdЬn kompЬterinizЬ, telefonunuzЬ vЬ ya baшqa bir cihaza fayllarЬn kЬчЬrЬlmЬsi prosesini ifadЬ edir. • Download nЬvlЬri nЬlЬrdir?Download nЬvlЬri direkt download, torrent download vЬ cloud download olmaqla Ьз asasЬya ayrЬlЬ dir. • Download ЬзЬn proqramlar nЬlЬrdir?Download ЬзЬn proqramlar direkt download ЬзЬn İnternet Download Manager, torrent download ЬзЬn uTorrent, cloud download ЬзЬn Google Drive kimi xidmЬtlЬrdЬn istifadЬ edilir. • Download ЬзЬn mЬnbЬlЬr nЬlЬrdir?Download ЬзЬn mЬnbЬlЬr veb saytlar, FTP serverlЬr vЬ P2P шЬbЬkЬlЬri kimi fayllarЫn saxlanЫldЫğЫ yerlЫrdir. • Download etmЫk niyЫ faydalЫdЫr?Download etmҮk, internetdҮn maraqlandҮğҮnҮz vҮ lazҮm olan fayllara asanlҮqla sahib ola bilҮcҮyҮz bir yoldur. Hүm ayrүca, fayllarү kompүterinizdү saxlayaraq onlara internet olmadan da baxa bilҮcҮyүz bir imkan yaradүr.download nədir və necə edilir


download etmək üçün ən yaxşı proqramlar


download sürətini artırmaq üçün nə etmək lazımdır


download edilmiş faylları açmaq üçün hansı tətbiqlər lazımdır


download etmək üçün hansı saytlardan istifadə etmək təhlükəsizdir


download növü nədir və nə üçün vacibdir


download edilmiş faylları silmək üçün nə etmək lazımdır


download edilmiş faylları saxlamaq üçün hansı yaddaş seçmək lazımdır


download edilmiş faylları paylaşmaq üçün hansı xidmətlərdən istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları şifrələmək üçün hansı proqramlardan istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları düzgün adlandırmaq üçün hansı qaydalar var


download edilmiş faylları düzgün taksim etmək üçün hansı alətlərdən istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları yoxlamaq üçün hansı proqramlardan istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları birləşdirmək üçün hansı proqramlardan istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları kopyalamaq üçün hansı proqramlardan istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları redaktə etmək üçün hansı proqramlardan istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları çevirmek üçün hansı proqramlardan istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları sıkışdırmaq üçün hansı proqramlardan istifadə etmək lazımdır


download edilmiş faylları açmaq üçün hansı formatlar lazımdır


download edilmiş faylları qorumaq üçün hansı antivirus proqramlarından istifadə etmək lazımdır


download nöqteleri nedi vë necë işlëyirler


download zamanını azaltmaq üçün në etmëk lazimdir


download limiti nedi vë necë öyrënib vë dëyişdirib olar


download hüquqlari nedi vë necë riayet etmëk lazimdir


download maliyyesi nedi vë necë hesablayib olar


download reytinqi nedi vë necë artirib olar


download statistikasi nedi vë necë izlëyib olar


download xeta kodlari nedi vë necë hëlledib olar


download mühleti nedi vë necë uzadib olar


download sertifikati nedi vë necë alib olar


download qeydiyyati nedi vë necë edib olar


download abuneliyi nedi vë necë qeyd olunur


download bonusu nedi vë necë qazanib olar


download türklüyü nedi vë necë dëyişdirib olar


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page